Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
3
Truy cập trong ngày:
Tổng số truy cập:
37.672
Liên kết website
Hình ảnh Tây Hồ
Các chuyên mục
Kinh Tế - Chính Trị

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN TÂY HỒ LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2015 – 2020 

Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7 năm 2015. Dự Đại hội có 158 đại biểu chính thức đại diện cho trên 7.000 đảng viên của Đảng bộ

 Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XV trình Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội; thảo luận, biểu quyết và thông qua dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IV trình tại Đại hội; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

Đại hội lần thứ V Đảng bộ quận Tây Hồ

 

QUYẾT NGHỊ

 

I. Đại hội thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV.

1. Về đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015

1.1. Những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2010 - 2015

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban Thường vụ Quận uỷ, Ban chấp hành Đảng bộ Quận đã có nhiều quyết định, chủ trương, đổi mới phương thức lãnh đạo và triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đã đề ra cơ bản đều hoàn thành.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng theo đúng cơ cấu “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”. Trong nhiệm kỳ, giá trị sản xuất các ngành kinh tế do quận quản lý bình quân tăng 12,94%, trong đó dịch vụ tăng 15,27%. Tỷ trọng giá trị dịch vụ chiếm 60,76%; công nghiệp chiếm 38,66%; nông nghiệp chiếm 0,58%. Thu ngân sách quận bình quân là 787,5 tỷ đồng/năm. Tốc độ thu ngân sách hàng năm tăng 5,74%. Chi ngân sách quận bình quân hàng năm đạt 747,7 tỷ đồng/năm, đảm bảo theo đúng qui định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quận. Quận đã xây dựng các Đề án quản lý, khai thác Hồ Tây và các vùng phụ cận, xây dựng được thương hiệu Chè sen Quảng An và Quất cảnh Tứ Liên, duy trì, nâng cao thương hiệu Đào Nhật Tân. Văn hóa – xã hội có chuyển biến tích cực. Tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, chăm sóc các đối tượng chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa và các phong trào thi đua. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo phát triển toàn diện. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. 8/8 phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế theo bộ tiêu chí giai đoạn 2011 - 2016. Một số lĩnh vực dẫn đầu Thành phố như: tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia, công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình… Đã xây dựng thành công mô hình “Phường văn hoá” tại phường Quảng An và Nhật Tân. Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường, tỷ lệ xây dựng có phép tăng đáng kể, số trường hợp vi phạm trật tự xây dựng giảm, đã thực hiện xong 36/38 quyết định thu hồi đất còn tồn đọng từ nhiều năm trước. Công tác đầu tư xây dựng được quan tâm, xây dựng mới trường Mầm non Tứ Liên, THCS An Dương và nhiều dự án dân sinh bức xúc. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm đột phá về công tác GPMB, đặc biệt đã hoàn thành GPMB xây dựng cầu Nhật Tân, đường vành đai II đảm bảo đúng tiến độ. Công tác quản lý Hồ Tây được thực hiện với nhiều biện pháp quyết liệt nên đã đem lại hiệu quả thiết thực, đảm bảo quy hoạch kiến trúc và môi trường sinh thái, được nhân dân ghi nhận. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. Hoàn thành tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Công tác cải cách hành chính được thực hiện có hiệu quả. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác tư pháp đạt kết quả tốt. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền được nâng lên.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Quận có chuyển biến tích cực. Quận ủy đã chủ động và có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ, nhất là thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về công tác cán bộ như: quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, luân chuyển và đánh giá cán bộ; đánh giá tổ chức cơ sở Đảng bằng việc xây dựng bộ tiêu chí cụ thể, quy trình đánh giá dân chủ, chặt chẽ. Ban Thường vụ Quận ủy, các tổ công tác của Quận ủy luôn sâu sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Tinh thần trách nhiệm và năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt được nâng lên rõ rệt. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV.

1.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a. Những hạn chế, yếu kém

- Kinh tế có phát triển nhưng chưa ổn định. Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế và tỷ trọng ngành dịch vụ chưa hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

- Kết quả xây dựng nếp sống văn minh đô thị còn hạn chế như: còn tình trang đổ rác không đúng giờ, không đúng nơi qui định; lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, chưa chấp hành tốt các qui định về an toàn giao thông.

- Công tác đầu tư xây dựng, lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm. Tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp, đất lấn chiếm vẫn xảy ra hoặc tái vi phạm.

- Một số tổ chức cơ sở Đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, thực hiện tự phê bình và phê bình chưa nghiêm túc; công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Một số đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật.

b. Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém

* Nguyên nhân khách quan

- Cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp, việc thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn; thiếu vốn triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

- Chế độ, chính sách GPMB thay đổi nhiều lần và còn bất cập, gây khó khăn cho công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện.

- Trình độ chuyên môn, năng lực quản lý ở một số cơ sở kinh doanh, hợp tác xã chưa đáp ứng được theo cơ chế thị trường.

- Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân chưa cao, có trường hợp cố tình vi phạm các quy định của pháp luật nhất là các qui định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đô thị.

* Nguyên nhân chủ quan

- Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chưa tập trung quyết liệt.

- Hoạt động giám sát của HĐND quận, phường ở một số việc hiệu quả chưa cao, nhất là việc tái giám sát những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần.

- Một số tổ chức cơ sở Đảng chưa chủ động nắm bắt, dự báo, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên ở một số chi bộ chưa cụ thể.

- Một số phòng, ngành, UBND phường chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ.

- Năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo của một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế; trách nhiệm của người đứng đầu một số đơn vị chưa cao; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị chưa tập trung quyết liệt, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm đột phá của địa phương, đơn vị.

- Trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

1.3.  Bài học kinh nghiệm

Một làTranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các Sở, Ban, Ngành Thành phố. Sự chủ động, sáng tạo xây dựng các Chương trình, Kế hoạch, Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng sát với đặc điểm, tình hình của Quận. Xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của cả nhiệm kỳ và từng giai đoạn, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt bằng nhiều biện pháp với quyết tâm cao. Định kỳ kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện.

Hai là, tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về các quan điểm, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và toàn dân.

Ba là, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; nhất là khâu đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ theo đúng năng lực và kết quả hoàn thành nhiệm vụ.

Bốn là, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở đặc biệt là vai trò trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

Năm là, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức Đảng; thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ, khả năng sáng tạo và sự đồng thuận của nhân dân; phát huy mọi nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển Quận.

2. Về mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ tới

2.1. Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra mục tiêu tổng quátđó là: “Tiếp tục phát triển kinh tế theo cơ cấu Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp; quản lý và khai thác có hiệu quả Hồ Tây và các vùng phụ cận; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, GPMB, trật tự xây dựng đô thị; đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng quận Tây Hồ trở thành trung tâm Dịch vụ - Du lịch văn hóa của Thủ đô”.

2.2. Những chỉ tiêu chủ yếu

* Về kinh tế

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế do quận quản lý hàng năm đạt 14%.

- Giá trị thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm 65% tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế.

- Giá trị sản xuất nông nghiệp ngành trồng trọt theo giá thực tế trên 1ha đất bình quân đạt trên 230 triệu đồng.

* Về văn hoá - xã hội

- Tỷ suất sinh thô đạt 15,93‰.

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống 7%.

- Tỷ lệ  phường đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 100%.

- Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 85%.

- Mỗi năm giảm 25% hộ nghèo toàn quận.

- Tỷ lệ hộ dân được công nhận gia đình văn hóa – sức khỏe đạt 89%.

- Tỷ lệ dân số luyện tập thể dục thể thao đạt 42%.

- Phấn đấu có thêm 04 trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

- Phấn đấu có thêm 04 phường được công nhận Phường văn hóa.

- Phấn đấu có 02 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

* Về xây dựng và quản lý đô thị

- Tỷ lệ xây dựng có phép đạt 100%.

- Tỷ lệ công trình xây dựng được kiểm soát đạt 100%.

- Tỷ lệ thu gom và vận chuyển rác thải trong ngày đạt 98%.

* Về an ninh, quốc phòng

- Điều tra khám phá trọng án đạt 100%; thường án trên 75%.

- Đảm bảo giao quân hàng năm đạt 100 % chỉ tiêu kế hoạch được giao.

* Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

- Hàng năm, MTTQ và các đoàn thể nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.


Ý kiến của bạn
Họ tên
Thư điện tử
Tiêu đề

Reload Image
Mã bảo mật:

Nội dung
 

Bài viết khác
- Phương án chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Dân sinh Quảng An, phường Quảng An, quận Tây Hồ (Ngày đăng:18-03-2011)
- Đại biểu Quốc Hội Thành phố Hà nội tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ, huyện Từ Liêm trước kỳ họp thứ 9, Quốc Hội khoá XII. (Ngày đăng:18-03-2011)
- Tổng kết các hoạt động chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (Ngày đăng:18-03-2011)
- Quận Tây Hồ: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn xây dựng chương trình hành động của nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 quận Tây Hồ. (Ngày đăng:27-04-2011)
- Quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII. (Ngày đăng:11-05-2011)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục
Thống kê HSHC tiếp nhận tại BP Một cửa:
Hồ sơ nhận trong ngày:   
0

Hồ sơ nhận trong tháng: 
0

Hồ sơ nhận trong năm:   
0