Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
1
Truy cập trong ngày:
Tổng số truy cập:
37.672
Liên kết website
Hình ảnh Tây Hồ
Các chuyên mục
Cải Cách Hành Chính

TỔNG KẾT CÔNG TÁC TƯ PHÁP, CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, CÔNG TÁC PHỐI HỢP THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2014 

Chiều ngày 29/01/2015, UBND quận đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác phối hợp thi hành án dân sự năm 2014; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015. Đồng chí Nguyễn Phúc Quang – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị.

 

Năm 2014, công tác tư pháp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự trên địa bàn quận Tây Hồ đã được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều nội dung, lĩnh vực có chuyển biến tích cực, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế, xã hội của quận.

Công tác tư pháp thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gắn với công tác thi đua tại các đơn vị, từ đó góp phần nâng cao hoạt động chuyên môn và phong trào thi đua trong ngành.

 

Đồng chí Quân Ngọc Anh - Trưởng phòng Tư pháp quận báo cáo kết quả công tác tư pháp, công tác phổ biến giáo dục và công tác thi hành án dân sự năm 2014


Công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực, phong phú hơn về hình thức, nâng cao hơn về chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức và người dân hiểu biết thêm kiến thức về pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Công tác hòa giải đã đáp ứng và phát huy vai trò tư vấn pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, tỷ lệ hòa giải thành công đạt trên 74%. Các ngành thành viên trong Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận đã có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong việc xây dựng, tổ chức triển khai nhiệm vụ. Các tiểu ban trong Hội đồng đã chủ động gắn công tác phổ biến giáo dục pháp luật vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, phù hợp với nhu cầu và đối tượng tuyên truyền, tạo sự phối hợp đa dạng, đồng bộ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

 

Đồng chí Lê Trung Đức - Chánh Văn phòng HDDND&UBND quận triển khai kế hoạch công tác năm 2015

 

Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND quận đảm bảo đúng trình tự từ khâu dự thảo, tổ chức lấy ý kiển, thẩm định. Văn bản QPPL ngày càng có chất lượng tốt, có tính khả thi cao, thống nhất và đồng bộ để triển khai thực hiện. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực dần đi vào nề nếp, đảm bảo thời gian thực hiện nhanh chóng, thuận lợi và đáp ứng nhu cầu của tổ chức, công dân.

Công tác theo dõi thi hành pháp luật đi vào nề nếp, thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của Chính phủ. Chi cục thi hành án dân sự quận đã thực hiện tốt việc phân loại, rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài từ đó xây dựng kế hoạch giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, tích cực tham gia công tác giải phóng mặt bằng, cưỡng chế hành chính và các nhiệm vụ chính trị khác trên địa bàn Quận.

 

 

 

Các tập thể, cá nhân được UBND quận khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tư pháp, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và  công tác thi hành án dân sự năm 2014

 

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2015, quận tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 181/KH-UBND ngày 20/12/2012 của UBND quận Tây Hồ về trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2012 – 2016; Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, pháp luật hướng về cơ sở, tập trung tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của quận; Phổ biến các văn bản mới được Quốc hội khóa XIII thông qua có liên quan trực tiếp đến cơ quan, tổ chức, các đơn vị, cán bộ và nhân dân trên địa bàn; Nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng, thẩm định và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của quận và phường. Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật theo kế hoạch, trong đó, tập trung vào nội dung trọng tâm là công tác xử lý vi phạm hành chính của các chủ thể có thẩm quyền; nâng cao trách nhiệm xem xét đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức trong lĩnh vực hành chính tư pháp. Củng cố đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tư pháp.

 

Đồng chí Nguyễn Phúc Quang – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát biểu kết luận tại hôi nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phúc Quang – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận khẳng định công tác tư pháp, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và thi hành án dân sự năm qua đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận, triển khai cơ bản toàn diện, có trọng tâm trọng điểm các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực. Để phát huy những kết quả đạt được trong năm 2014, tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015, đồng chí Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.    Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật gắn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng kiểm tra và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, đảm bảo việc tuân thủ và thực hiện pháp luật tại các đơn vị thông qua công tác ban hành văn bản.

2.    Tập trung phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành để phục vụ nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quận. Tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) và tổ chức thành công cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp năm 2013. Đẩy mạnh và tăng cường xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bám sát hơn nhu cầu xã hội của nhân dân trên địa bàn quận. Tiếp tục tổ chức tốt “Ngày pháp luật” với hình thức và nội dung phù hợp, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

3.    Tích cực triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật ở tất cả các ngành, các đơn vị, các phường nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn quận. Thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thi hành pháp luật tại các đơn vị để kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế trong quá trình áp dụng pháp luật của từng ngành, nhất là trong công tác quản lý hành cính theo thẩm quyền thuộc các lĩnh vực: quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng và xử lý vi phạm hành chính.

4.    Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, kỷ cương hành chính, giảm thiểu về thời gian, chi phí hành chính. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức khi thực hiện các thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.

5.    Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng các quy định Luật xử lý vi phạm hành chính và các nghị định hướng dẫn thi hành; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về xử lý hành chính, bảo đảm phát huy hiệu quả công cụ xử lý hành chính. Thực hiện tốt công tác thẩm định hồ sở của các đơn vị, đề nghị UBND quận lý vi phạm hành chính theo đúng các quy định của pháp luật về trình tự, thời gian, thẩm quyền về nội dung và hình thức.

6.    Triển khai thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BNV-BTP ngày 22/12/2014 của Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấy tổ chức của phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, đồng bộ với việc thi hành Nghi định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ tư pháp quận, phường theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; thực hiện tốt chiến lược cải cách tư pháp tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020.

7.    Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác đăng ký và quản lý hộ tích, công tác chứng thực; xây dựng và triển khai kế hoạch dự án số hóa cơ sở dữ liệu hộ tịch nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên cơ sở đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng giảm thiểu các giấy tờ không cần thiết, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời hạn giải quyết cho công dân.

8.    Đẩy mạnh công tác tư vấn và trợ giúp pháp lý tại cơ sở, trong đó tập trung đẩy mạnh các hoạt động tư vấn và trợ giúp pháp lý lưu động gắn với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn quận; đặc biệt chú trọng, quan tâm trợ giúp pháp lý cho ác đối tượng chính sách, các đối tượng là học sinh các trường THCS, PTTH và các đối tượng liên quan đến công tác GPMB thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn quận.

9.    Trong công tác thi hành án cần xây dựng và kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án quận; tăng cường kiểm tra việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của chấp hành viên, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm, gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân trong công tác thi hành án; phấn đấu đảm bảo đạt 100% số vụ việc có điều kiện thi hành phải được thi hành đúng thời hạn, giải quyết xong toàn bộ 88% về việc và 77% về giá trị trên tổng số vụ việc có điều kiện thi hành; giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng pháp luật đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

10. Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành của quận và UBND các phường, nhất là các thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận, phường nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của quận với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, đảm bảo tiến độ thời gian, không gây khiếu nại, thắc mắc, bức xúc trong nhân dân.

 

MT

 


Ý kiến của bạn
Họ tên
Thư điện tử
Tiêu đề

Reload Image
Mã bảo mật:

Nội dung
 

Bài viết khác
- Quận Tây Hồ: Hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc, gặp gỡ giữa những người ứng cử với cử tri để vận động bầu Đại biểu Quốc hội khoá XIII, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011_2016. (Ngày đăng:08-06-2011)
- Quyết định công bố danh sách chính thức 56 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ khoá IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (Ngày đăng:08-06-2011)
- Quyết định về việc công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND quận Tây Hồ, khoá IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Ngày đăng:08-06-2011)
- Thông báo kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học công lập trực thuộc UBND quận Tây Hồ năm 2011. (Ngày đăng:11-07-2011)
- Thông báo lộ trình thời gian tuyển dụng viên chức giáo dục quận Tây Hồ năm 2011 (Ngày đăng:14-07-2011)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục
Thống kê HSHC tiếp nhận tại BP Một cửa:
Hồ sơ nhận trong ngày:   
0

Hồ sơ nhận trong tháng: 
0

Hồ sơ nhận trong năm:   
0

 THỜI GIAN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Sáng: Từ 8 giờ 00\' đến 11 giờ 00\'

Chiều: Từ 13 giờ 30\' đến 16 giờ 30\'

Các ngày làm việc trong tuần (Trừ chiều thứ 7,CN, các ngày nghỉ ...